Projectgroep "Kaleab", uitleg en doelstellingen:

     
     

MOV (MISSIE – ONTWIKKELING – VREDE)    PAROCHIE “DE GOEDE HERDER”
PROJECTGROEP  “KALEAB”

Door Piet de Wolf, lid projectgroep

1. Wat is de PROJECT-GROEP “KALEAB”?

De project-groep “Kaleab”, onderdeel van het MOV-werk, is gevormd op initiatief van het bestuur van de r.k. parochie “De Goede Herder” te Castricum/Bakkum met steun van het r.k. dekenaat Haarlem rond  Kaleab Masresha, vanaf 1 september 2008 kapelaan (thans pastoor) in de parochie.

De groep bestaat uit 7 vrouwen en 3 mannen .

2. Wat wil de PROJECT-GROEP “KALEAB”?

De project-groep “Kaleab” wil ondersteuning geven aan het ontwikkelingswerk van kapelaan Kaleab Masresha in Addis Abeba, hoofdstad van Ethiopië.

Dit ontwikkelingswerk bestaat uit:

 • het financieel ondersteunen van lagere schoolkinderen voor het kunnen volgen van lager onderwijs;

De selectie van de kinderen vindt plaats door Kaleab Masresha in overleg met zijn zuster, mevrouw Masresha, tijdens zijn jaarlijks bezoek aan Addis Abeba.

De begeleiding van het project ter plaatse vindt eveneens plaats door mevr. Masresha.

Er vindt jaarlijkse schriftelijke verslaglegging plaats.

 • het stichten en in stand houden van een dagopvang voor noodlijdende vrouwen/meisjes met een geestelijke en/of lichamelijke beperking.

Het eerste onderzoek is in 2009 verricht door de heer Bert-Jan Rozestraten van de

“Stichting RKVV DEM steunt Ethiopië”.

3. Waarom wil de PROJECT-GROEP “KALEAB” dit ondersteunen?

Het volgen van onderwijs is naar de mening van de project-groep een belangrijke voorwaarde voor de toekomstige verbetering van de levensomstandigheden van de Ethiopische bevolking. Kinderen uit de armste bevolkingsgroepen hebben grote moeite om aan het onderwijs deel te nemen, omdat bijvoorbeeld de verplichte schoolkleding niet door de staat wordt vergoed. Vrouwen en meisjes vormen in de Ethiopische samenleving een zwakke ondergeschikte groep. Dit geldt in het bijzonder voor vrouwen en meisjes, die door een geestelijke en/of lichamelijke beperking gehinderd worden.

4. Hoe wil de PROJECT-GROEP “KALEAB” dit ondersteunen?

De project-groep “Kaleab” wil dit werk ondersteunen door het inzamelen van gelden. Er worden geen goederen ingezameld. Het ophalen van gelden gebeurt door

 • het houden van collectes in de parochiekerken;
 • het openstellen van de bankrekening: RABO 311902316  van de Parochie “De Goede Herder” t.a.v. “MOV-groep “Kaleab” voor incidentele giften;
 • adoptie van een lagere schoolkind in Ethiopië voor € 60,00 per jaar gedurende 5 jaren;
 • het te koop aanbieden van Ethiopische artikelen;
 • het meewerken en bevorderen van evenementen gericht op de bewustwording van de nood in de Ethiopische samenleving.

5. Met wie wil de PROJECT-GROEP “KALEAB” dit bereiken?  

De project-groep “Kaleab” tracht haar doelen te bereiken met steun van

*    de parochianen van de parochie “De Goede Herder” te Castricum/Bakkum;

 • de parochianen van de parochies van de regio Castricum/Bakkum, Heemskerk en Uitgeest;
 • de parochianen van de parochie Sint Eloy uit de regio Beverwijk/Velsen-Noord, waar kapelaan Kaleab eerder werkte;
 • de gemeenteleden van de andere kerken in de beide regio’s;
 • niet-kerkelijke instellingen in deze regio’s, waarbij ook samenwerking wordt gezocht met plaatselijke instellingen, die zich richten op ontwikkelingswerk;
 • de voetbalvereniging DEM uit Beverwijk onder de “Stichting RKVV DEM steunt Ethiopië”. Kapelaan Kaleab Masresha voetbalt bij deze vereniging.

6. Waarom en hoe adoptie?

Voor + € 40,00 per jaar kunnen de aanvullende kosten voor een lagere schoolleerling in Ethiopië bestreden worden.
Gebleken is dat een extra bijdrage van €20,- voor voedsel voor de kinderen zeer wenselijk is.

Deze ondersteuning dient gedurende de vijf jaar van de lagere schoolperiode verzekerd te zijn.

Daarom wordt de mogelijkheid geopend een lagere schoolleerling te adopteren voor een periode van vijf jaar (of korter) ten bedrage van € 60,00 per jaar.

De sponsor legt zich vast in een schriftelijke overeenkomst.
 

Piet de Wolf, lid van de projectgroep “Kaleab”.

p.de.wolf3@kpnplanet.nl

0251 655233

     
MOV: Missie - Ontwikkeling - Vrede

* * * HELP EEN KIND AAN EEN BETERE TOEKOMST * * *

Sinds 1 september 2008 is kapelaan Kaleab (thans pastoor Kaleab) binnen onze parochie " De goede Herder " in Castricum
werkzaam . Kaleab is geboren en getogen in Ethiopië. De MOV groep van de parochie is een project gestart waarbij wij de allerarmste kinderen die wonen in het district in Addis Abeba waar Kaleab heeft gewoond een kans te geven om naar school te gaan. Voor dit project zijn wij op zoek naar mensen die een kind financieel willen adopteren gedurende 5 jaar.

Hoewel het onderwijs in Ethiopië gratis is, dienen ouders een jaarlijkse schoolbijdrage en een bijdrage aan het boekenfonds te betalen, maar ook voor hun kind een verplicht schooluniform te kopen. De kosten om een kind een jaar naar school te helpen bedragen € 40,-. Het zou prachtig zijn om vanuit Castricum deze kinderen een kans te geven om naar school te gaan, zodat zij een betere toekomst tegemoet gaan. Deze gelden worden overigens via familie van Kaleab en vertegenwoordigers van de lokale rooms-katholieke kerk beheerd en besteed.

. . . HOE KUNT U EEN KIND HELPEN OM NAAR SCHOOL TE GAAN ? . . .
Door een kind gedurende zijn gehele schoolperiode te ondersteunen door middel van een financiële adoptie. Gedurende 5 jaar kunt u een kind financieel ondersteunen, zodat hij of zij naar school kan gaan en zo een betere toekomst tegemoet gaat.
Voor € 60,00 per jaar kunt u gedurende 5 jaar rechtstreeks hulp bieden aan een kind in Ethiopië. Een kind met een schoolopleiding heeft toekomst.